4535
ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์พบบุคลากร - สาขาโรคพืชวิทยา

ia

  • เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2557 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝายยุทธศาสตร์ชุมชน และนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ ข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย โดยในวันที่ 28 เมษายน 2557 ได้เข้าพบบุคลากรสาขาโรคพืชวิทยา ซึีงการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน บุคลากรได้รับทราบนโยบายของผู้บริหาร และมีโอกาสให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพ ... [29/04/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
355 people like this