10304
อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรฯ มข. ร่วมกับสมาคมสัตวบาลจัดอบรมด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์แนวใหม่

ia

  • รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์(ไก่พื้นเมือง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการคัดเลือกสุกรด้วยเครื่องหมายโมเลกุลร่วมกับการประเมินพันธุ์ด้วย BLUP ให้แก่ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ นักวิชาการกรมปศุสัตว์ และพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 17 คน เพื่อการคัดเลือกสุกรโดยศึกษาดีเอ็นเอ ร่วมกับการใช้โปรแกรมการประเมินพันธุ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ BLUPF90 จัดขึ้นโดย สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2555 ณ ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประวัติและความรู้ ความสามารถ ทางด้านวิชาการของ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา อดีตหัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์และประเมินพันธุกรรมสัตว์ ปัจจุบันเป็น คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์(ไก่พื้นเมือง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับ หลักสูตร เทคนิคการคัดเลือกสุกรด้วยเครื่องหมายโมเลกุลร่วมกับการประเมินพันธุ์ด้วย BLUP ซึ่ง BLUP ย่อมาจาก Best Linear Unbiased Prediction หมายถึง โปรแกรมที่ใช้สำหรับประเมินพันธุกรรมสัตว์ เพื่อใช้สำหรับคัดเลือกสัตว์ หรือ เพื่อการคัดเลือกสุกรโดยศึกษาดีเอ็นเอ ร่วมกับการใช้โปรแกรมการประเมินพันธุ์ด้วย BLUP โดยมีหัวข้อเรื่องการฝึกอบรมที่สำคัญและน่าสนใจ คือ การบรรยายพิเศษ เรื่อง การใช้ MAS ในการปศุสัตว์ การบรรยาย เรื่อง เทคนิคการสกัดดีเอ็นเอและการตรวจสอบคุณภาพดีเอ็นเอ หลักการ PCR และการทำ PCR-RFLP อธิบายหลักการประเมินพันธุ์ด้วยเทคนิค BLUP ฝึกปฏิบัติการ การสกัดดีเอ็นเอ(ถึงขั้นตกตะกอนและเตรียมเจลไว้) ฝึกปฏิบัติการ ตรวจสอบโรคทางพันธุกรรมในสุกรด้วยเทคนิค PCR (ตรวจสอบยีนเครียด)และยีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ตรวจสอบ PCR Product ตรวจสอบจีโนไทป์ด้วย Restriction enzyme ปฏิบัติการ ตรวจสอบผลการทำ PCR-RFLP ฝึกปฏิบัติการ ประเมินพันธุ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ BLUPF90 สุดท้ายเป็นการ Discussion และสรุปผลการอบรม ... [27/10/2012]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: /
1182 people like this