4327
อาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการความร่วมมือจังหวัดขอนแก่นและมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการพัฒนาพื้นที่แก่งละว้าอย่างสมดุลและยั่งยืน

ia

  • เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 08.30-12.00 น. อ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว และนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการความร่วมมือจังหวัดขอนแก่นและมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการพัฒนาพื้นที่แก่งละว้าอย่างสมดุลและยั่งยืน(KKP-KKU LAWA) ในการนี้ได้จัดทำโปสเตอร์โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปลา เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฟาร์มให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนางขวัญไปจัดแสดงในงานนี้ด้วย ... Link [09/05/2014]    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: พจมาลย์ ลาภลือชา / พจมาลย์ ลาภลือชา
316 people like this