8882
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์นำทัพนักกีฬา มข คว้าเหรียญทองแบดมินตัน งานกีฬาบุคลากรอุดมศึกษา ครั้งที่ 33

ia

  • ทัพนักกีฬาแบดมินตันจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมโดย รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ในฐานะประธานชมรมแบดมินตันบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้า 3 เหรียญทอง ประเภท คู่ผสม 55 ปี (นายศิขิน รัตนทิพย์ และนางสาวอัมพร กุลเวชกิจ), ชายคู้ 40 ปี (ผศ.พลากร สุรกุลประภาและ นพ.ชัช สุมนานนท์), และคู่ผสม 45 ปี (ผศ.พลากร สุรกุลประภาและนางผกาวัลย์ สุรกุลประภา) และ 3 เหรียญทองแดง ประเภท ชายคู่ 55 ปี (รศ.ชินะวัฒน์ มุกตพันธุ์ และนายศิขิน รัตนทิพย์), หญิงคู่ 55 ปี (รศ.เบญจา มุกตพันธุ์ และนศ.พัชรี เพ็ชร์ดี) และ คู่ผสม 40 ปี (รศ.กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ และนางสาวอัมพร กุลเวชกิจ) จากกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 "อ่างแก้วเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1-7 พฤษภาคม 2557 สร้างความภูมิใจใหักับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอย่างยิ่ง ... [19/05/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: คณบดี / ชมรมแบดมินตันบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1034 people like this