9008
ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์จัดทำแผนการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสล.จุฬาภรณ์

ia

  • เมื่อวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา สืบเนื่องจากแนวการบริหารองค์กรเพื่อความเป้นเลิศ (EdPEx) ทีมผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ได้เดินทางเพื่อเข้าร่วมสัมนาระดมความคิดและวางวิสัยทัศน์การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยเน้นที่การกำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์เชิงยุทธศาสตร์ตามพันธกิจที่สำคัญของคณะฯ ร่วมกัน ได้แก่การมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพโดยบุคลากรยังมีความสุข การวิจัยสู่ National Champion การพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศและผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ การบริการวิชาการอย่างมียุทธศาสตร์ และการเชื่อมโยงกับศิษย์เก่า นำทีมโดยคณบดี (รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา) พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายบริหารฯ (รศ.ประภัสสร เกียรติสุรนนท์), รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.ดร.นุชรีย์ ศิริ), รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ (รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา), รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพฯ (ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร), รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน (ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน), รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข) พร้อมด้วยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศฯ (ผศ.ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์), ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร (ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม), ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย (ผศ.ดร.พลัง สุริหาร), ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ (ดร.ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์) ร่วมจัดทำแผนการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ พร้อมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถานีทดลองจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ พร้อมทั้งแวะดูการดำเนินงานของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ซึ่งผลจากการสัมนาครั้งนี้จะช่วยมให้การดำเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์เป้นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์มากยิ่งขึ้น ... [26/05/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: คณบดี / คณบดี
904 people like this