6878
ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัมนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์(ไก่พื้นเมือง)ออกสำรวจพื้นที่ในการสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่พื้นเมือง ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2

ia

  • เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เนื่องจากโครงการส่งเสริมให้โรงเรียนแก่นครวิทยาลัย 2 เป็นศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงไก่พื้นเมืองและการใช้เทคนิคเลี้ยงปลาร่วมกับปลูกผัก อควาโปนิกส์ (Aquaponics) เป็นโครงการการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงงานแหอวนขอนแก่น จำกัด และโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 ซึ่งการลงไปดูพื้นที่ของ รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) นายกฤษฎา เจริญมูล ผู้ช่วยนักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) และนายธรรมนูญ บุรวัฒน์ นักวิชาการเกษตรจากคณะเกษตร ดูแลเรื่อง อควาโปนิกส์ (Aquaponics) ที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 มีอาจารย์เชาวรัตน์ สุดเพาะ อาจารย์รับผิดชอบโครงการของโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 เป็นผู้พาดูพื้นที่ ในส่วนของการใช้เทคนิคเลี้ยงปลาร่วมกับปลูกผัก อควาโปนิกส์ (Aquaponics)จะใช้พื้นที่ของสวนสมุนไพร กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ข้างสนามฟุตซอล จะทำแทนที่ของโรงเรือนผักไฮโดรโปนิคเก่า จะทำการบูรณะและลงเทคโนโลยีนี้ใหม่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและประชาชนที่สนใจ ส่วนในเรื่องของไก่พื้นเมืองนั้น จะใช้พื้นที่ ข้างโรงอาหาร หลังบ้านพักครู เนื้อที่ประมาณ 10x15 เมตร เป็นพื้นที่คอกไก่เก่า จากการดูพื้นที่ รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ ให้คำแนะนำว่า ควรจะสร้างโรงเรือนที่มี ขนาด 3x5 เมตร ความสูงจากพื้นถึงชายคา ประมาณ 2.20 เมตร จำนวน 3 โรงเรือน แต่ละโรงเรือนจะทำการเลี้ยงไก่ ประมาณ 100 ตัว โดยทั้ง 3 โรงเรือนวางแผนให้เลี้ยงไก่ต่างช่วงอายุกัน 28 วัน (4 สัปดาห์) เพื่อง่ายในการจัดการทั้งในด้านการเลี้ยงดู และด้านการตลาด ในการเลี้ยงแต่ละรุ่นจะทำการจับไก่ขายใน ช่วงอายุ 12 สัปดาห์ ด้านการตลาดนั้น โรงงานแหอวนขอนแก่น จำกัด จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ซึ่งจากการคุยกับอาจารย์เชาวรัตน์ สุดเพาะ อาจารย์ดูแลโครงการของโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 นั้น อยากจะใช้พื้นที่การเลี้ยงไก่ในส่วนนี้ เป็นศูนย์เรียนรู้โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ซึ่งนักเรียนที่มีความสนใจจะสามารถนำเอาความรู้ในศูนย์เรียนรู้ตรงนี้ไปแนะนำผู้ปกครองทำเป็นอาชีพเสริมและเห็นผลเป็นรูปธรรมได้ อีกทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมให้นักเรียนเรียนมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการเกษตร เพื่อที่จะสามารถใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการสร้างอาชีพให้กับตัวเองหรือพัฒนาประเทศชาติให้ตรงกับคำขวัญสมัยก่อนของประเทศไทย คือ “เกษตรกรไทยมีเกียรติ และมีกิน” ... [26/05/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
1176 people like this