6546
สาขาวิชาพืชไร่จัดพานักศึกษาสาขาพืชไร่ สัมมนาและทัศนศึกษานอกสถานที่ เรื่อง การเสริมสร้างทักษะวิชาชีพและเพิ่มพูนความรู้ด้านพืชศาสตร์ฯ

ia

  • ทางสาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร จัดโครงการสัมมนาและทัศนศึกษานอกสถานที่ เรื่อง การเสริมสร้างทักษะวิชาชีพและเพิ่มพูนความรู้ด้านพืชศาสตร์ฯ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพืชไร่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ การเพิ่มพูนความรู้ การสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีกันระหว่างนักศึกษา ตลอดจนสร้างเสริมประสบการณ์และทักษะวิชาชีพด้านพืชศาสตร์ ณ จ. นครราชสีมาและโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อ. ท่ายาง และ อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี ... [28/05/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: /
818 people like this