6175
สาขาวิชาพืชไร่จัดโครงการ สัมมนาและทัศนศึกษานอกกสถานที่ (การบริหารจัดการหมวดพืชไร่)

ia

  • ทางสาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร จัดโครงการสัมมนาและทัศนศึกษานอกกสถานที่ (การบริหารจัดการหมวดพืชไร่) เพื่อสรุปผลและหาแนวทางการดำเนินงานของหมวดพืชไร่ ในปี 2556-2557 การศึกษาดูงานจัดการการผลิตพืชไร่ เทคนิคการจัดการแปลงทดลองและการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน ณ แปลงทดลองเกษตรกร จ. นครราชสีมา และ ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง จ. ระยอง ... [28/05/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
591 people like this