3437
ทีมงานจากเชียงใหม่เข้าเยี่ยมชมศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ia

  • เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 ทีมงานอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) โดยมี รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิวัฒน์ รศ.ดร.บุญล้อม ชีวะอิสระกุล และนางสาวรุ้งตะวัน จันทรเปารยะ ซึ่งในช่วงเช้าจะเป็นการประชุมหารือ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของศูนย์เครือข่าย โดยมีรศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ผอ.ศูนย์เครือข่ายวิจัย รศ.บัญญัติเหล่าไพบูลย์ รองผอ.ศูนย์เครือข่ายวิจัย นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ดร.จิรวัฒน์ สนิทชนรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน อาจารย์ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และนักวิจัยของศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ ผศ.พิชญ์ แสนไชยสุริยา ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุก ผศ.สจี กัณหาเรียง ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสัตว์ศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมประชุมด้วย จากนั้นช่วงเวลาบ่ายโมงทีมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงเข้าเยี่ยมชม ฟาร์มทดลองของศูนย์ โดยมีรศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ พาเยี่ยมชม เพื่อชมสายพันธุ์ไก่ประดู่หางดำ มข.55 ไก่ชี เคเคยู 12 ไก่สายพันธุ์สังเคราะห์ แก่นทอง สร้อยนิล สร้อยเพชร ไข่มุกอีสาน และสายพันธุ์ไก่ดำ เป็นต้น หลังจากเยี่ยมชมฟาร์มทดลองเสร็จ เดินทางมาเข้าชม ห้องปฏิบัติการกลางพันธุ์ศาสตร์ ต่อไป.. ... [30/05/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
373 people like this