9963
อาจารย์สาขาทรัพยากรฯ คณะเกษตรฯ มข. ให้คำปรึกษาและพัฒนาแผนงานวิจัย ณ ประเทศเยอรมนี

ia

  • รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ อาจารย์ประจำสาขาที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางไปทำกิจกรรมการวิจัยในต่างประเทศ ปรึกษาและพัฒนาแผนงานวิจัยกับกลุ่มวิจัยของ Prof. Dr. Georg Cadisch ณ Institute of Plant Production and Agroecology in the Tropics and Subtropics, University of Hohenheim (มหาวิทยาลัยโฮเฮนไฮม์) ประเทศเยอรมนี ในระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม ถึง วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 โดยได้ปรึกษาและพัฒนาแผนงานวิจัยต่อเนื่องทางด้านอินทรียวัตถุในดิน ที่ได้ดำเนินการในงานวิจัยระยะยาวร่วมกันมากกว่า 17 ปี และได้ไปให้คำปรึกษางานวิทยานิพนธ์ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาต่างประเทศของนางสาวเบ็ญจพร กุลนิตย์ นักศึกษาปริญญาเอกโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก คปก. รุ่นที่ 11 ซึ่งกำลังดำเนินการวิจัยวิทยานิพนธ์ เรื่องอิทธิพลของการใช้ที่ดินและสารอินทรีย์ ต่างคุณภาพต่อการเก็บกักและการกระจายตัวของอินทรียวัตถุรูปที่ละลายน้ำในดิน และร่วมเขียนผลงานวิจัยกับนักศึกษา คปก.เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิจัยนานาชาติ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในการดำเนินการวิจัยระยะสั้น 1 เดือน ของ ดร.พฤกษา หล้าวงษา ที่เป็นอาจารย์รุ่นใหม่จากสาขาที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งร่วมปฏิบัติงานในกลุ่มวิจัยของ รศ.ดร.ปัทมา ที่ได้เดินทางไปปฏิบัติงานวิจัยที่ปะเทศเยอรมนีในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นการทำงานต่อยอดทางด้าน soil microbial ecology จากที่ นายภาณุเดชา กมลมานิทย์ นักศึกษา คปก. รุ่นที่ 10 ที่ได้เริ่มดำเนินการไว้ก่อนแล้ว โดยดร.พฤกษา หล้าวงษา ได้ใช้เครื่อง Real-time PCR ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในระดับชีวโมเลกุล ในห้องปฏิบัติการ โดยมี Dr. Frank Rasche เป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ และพร้อมกันนี้ ดร.พฤกษา หล้าวงษา ได้นำเสนอสัมมนาด้านการศึกษาในระดับชีวโมเลกุล เรื่อง “The diversity of soil bacterial communities and molecular basis of bacterial-host interactions in biocontrol of phytopathogens” ณ Institute of Plant Production and Agroecology in the Tropics and Sub-tropics, University of Hohenheim รศ.ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ ได้วางแผนร่วมกันในการสานต่อความร่วมมือในการวิจัยกับกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาต่างประเทศ และเรียนรู้ระบบการทำงานของกลุ่มวิจัยของ อาจารย์ที่ปรึกษาต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย นักวิจัยและนักศึกษาระดับปริญญาเอก กว่า 25 คน ที่ดำเนินการวิจัยที่มีความหลากหลายทางด้านเกษตรศาสตร์และทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนร่วมงานวิจัยกันต่อไปในอนาคต ในโอกาสนี้ รศ.ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรแห่งชาติเยอรมนี ที่ตั้งอยู่ที่ University of Hohenheim ซึ่ง รศ.ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ กล่าวว่า “ที่พิพิธภัณฑ์มีตัวอย่างเครื่องจักรกลการเกษตรที่สำคัญ จากยุคโบราณ โดยเฉพาะที่น่าทึ่งมาก คือ รถแทรกเตอร์จากยุคปี ค.ศ. 1850 เศษ ๆ ที่ผ่านยุคสงครามโลกที่น้ำมันขาดแคลน ต้องใช้ถ่านเป็นเชื้อเพลิง มาจนถึงปัจจุบันที่เป็นยุคสมัยใหม่ มาแสดงอย่างมากมาย มีการแสดงประวัติและวิวัฒนาการ การไถและการปลูกพืชแบบหยอดเมล็ด โดยมีการแสดงวิวัฒนาการเครื่องมือไถ และกระบวนการไถ จากการใช้แรงคน มาเป็นแรงสัตว์ และเครื่องจักรกลในที่สุด ซึ่งมีตัวอย่างเครื่องมือไถ-คราด และเครื่องมือหยอดเมล็ด แบบต่าง ๆ มาแสดงจำนวนมาก และเป็นที่ประจักษ์ว่า พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีวัตถุ วัสดุและอุปกรณ์ที่ได้เก็บไว้ นำมาตั้งแสดง อย่างมากมายจนแน่นสถานที่ แต่ก็สามารถให้ข้อคิดแก่คนรุ่นใหม่ได้ว่า ในเรื่องของการเก็บรักษาของเก่า โดยไม่ปล่อยให้สูญหายไปกับกาลเวลาและการเปลี่ยนแปลงนั้น จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการให้ความรู้แก่คนรุ่นหลัง เป็นตัวอย่างที่ดีในการสืบสาน ทำตาม สำหรับการแสดงประวัติศาสตร์การเกษตรในท้องถิ่นของตนเองต่อไป” ... [26/12/2012]
    ia .ia2 .ia3

  • Reported/Photo by: /
1382 people like this