7791
นศ. ป.เอก สัตวศาสตร์ ได้รับรางวัล Outstanding Oral Presentation Award

ia

  • ฝ่ายพัฒนานักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ หาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับนางสาว จันทิรา วงศ์เณร นักศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ได้รับรางวัล “Outstanding Oral Presentation Award” จากการนำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ “Effects of exogenous fibrolytic enzyme supplementation on voluntary feed intake, digestibility and rumen fermentation in ruminants” ในการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 15 (RGJ - Ph.D. Congress XV) ระหว่าง วันที่ 28–30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาลม์ บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี สำหรับนาวสาว จันทิรา วงศ์เณร ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 12 ภายใต้การดูแลของ รศ.ดร. ฉลอง วชิราภากร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และมี ผศ.ดร. ไชยพัศร์ ธำรงยศวิทยากุล ภาควิชาอายุระศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม นอกจากนี้ นาวสาว จันทิรา วงศ์เณร ยังเป็นนักศึกษาภายใต้ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน (TROFREC) อีกด้วย ... [28/05/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: ฝ่ายพัฒนานักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ / นาวสาวจันทิรา วงศ์เณร
950 people like this