9373
รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ร่วมประชุมเครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมแคนนา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

ia

  • ตามที่ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ได้จัดประชุมเครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ครั้งที่ 3 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน 1) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 2) เพื่อรับทราบความก้าวหน้า และแนวคิดการใช้ประโยชน์จากพันธุ์ไก่พื้นเมืองจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการบรรยายพิเศษ เรื่องการพัฒนาไก่พื้นเมืองเชิงนโยบาย โดยรศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ เรื่องการพัฒนาไก่พื้นเมืองเชิงวิชาการ (การสร้างพันธุ์แท้)โดย รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา (ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ) เรื่องการพัฒนาไก่พื้นเมืองลูกผสมและการตลาด โดย ผศ.ดร.อมรรัตน์ โมฬี เรื่องการพัฒนาระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ โดย รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล ส่วนในช่วงบ่าย เวลา 13.00 -17.00 น. เป็นกิจกรรม group discussion หัวข้อไก่พื้นเมืองกับการเตรียมตัวบุกตลาด AEC และเรื่องฺ Breed Brand Product และกิจกรรม round table seminar และหลังจากนั้นจะเป็นการสรุปกิจกรรม ทั้งสองกิจกรรม โดยมีคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านไก่พื้นเมือง จากการประชุมเครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์ครั้งที่ 3 มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเครือข่ายทั้งจากภาครัฐ และเอกชน ทั้งนักวิจัย นักวิชาการด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจากการประชุมในครั้งนี้ได้รับประโยชน์ทั้งในเรื่องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เรื่องการรับทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และเรื่องการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ต่อไป.... ... [10/06/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
792 people like this