5260
โรงงานขอนแก่นแหอวน จำกัด ดูงานฟาร์มทดลองของ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ณ ฟาร์มทดลองของศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ

ia

  • เนื่องจากโครงการส่งเสริมให้โรงเรียนแก่นครวิทยาลัย 2 เป็นศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงไก่พื้นเมืองและการใช้เทคนิคเลี้ยงปลาร่วมกับปลูกผัก อควาโปนิกส์ (Aquaponics) เป็นโครงการการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงงานขอนแก่นแหอวน จำกัด และโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 เวลา 14.40 น. ตัวแทนบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด โดยนายอภิรัฐ นาเลาห์ ผู้จัดการแผนกสวัสดิการ นายไตรภพ สีดาวัน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน (CSR) และนางสาวปัฐมาพร เคนบัวงาน เจ้าหน้าที่สื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร และอาจารย์เชาวรัตน์ สุดเพาะ อาจารย์ดูแลโครงการของโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 มาดูงานฟาร์มทดลองของศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) โดยมีรศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ เป็นผู้นำเยี่ยมชมและให้คำแนะนำในการเลี้ยงเบื้องต้นเพื่อใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองสำหรับโครงการฯ ซึ่งทางผู้เข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มมีความสนใจในพันธุ์ไก่ประดู่หางดำ มข.55 และวิธีการใช้เนื้อไก่ประดู่หางดำ มข.55 ในการเลือกเมนูปรุงอาหาร ซึ่งจะเป็นการต่อยอดในด้านการตลาดของโครงการฯนี้ต่อไป.... ... [11/06/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: /
580 people like this