7730
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ia

  • เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ ดร.พิทยวัฒน์ พันธะศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายบริการวิชาการ และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ ในการทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนทางด้านวิชาการของหลักสูตรเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านการศึกษา การบริการวิชาการ และงานวิจัยร่วมกัน และ เพื่อส่งเสริมกระบวนการทำงานพัฒนาท้องถิ่น ของบุคลากรทางการศึกษากับชุมชนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ.2557 - 2559) ... [13/06/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
645 people like this