9252
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและบุคลากรจากคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ia

  • เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและบุคลากรจากคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรีย์ ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ ผู้บริหารและบุคลากรจากคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 20 คน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานคลังและพัสดุ งานสถานที่และยานพาหนะ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [17/06/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
947 people like this