8596
เครือข่ายนักวิจัยฯ จัดประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยภาคอีสาน ครั้งที่ 3

ia

  • สำนักงานเครือข่ายนักวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้จัดการประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยของภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3/2555 ขึ้น เพื่อให้การทำงานของเครือข่ายดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติและยุทธศาสตร์การวิจัยของภูมิภาค โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารAG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 28 ท่าน จาก 17 สถาบันการศึกษา การประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยของภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดมาแล้ว 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 ณ ห้องสารสิน อาคารสิริคุณากร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม 2 อาคารบรมราชกุมารี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยครั้งที่ 3/2555 นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการทำงานของเครือข่ายให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและได้ร่วมหารือกำหนดทิศทางการทำงานของเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็ง สร้างผลงานวิจัยให้สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคและสามารถนำงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในสังคม นอกจากนั้นแล้ว ที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยของภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังได้ร่วมกันจัดทำข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อของบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ปีงบประมาณ 2556 รวมทั้งได้มีการปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมจัดงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ” (Thailand Research Expo ภาคอีสาน) ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2556 ณ โรงแรม เซ็นทาราโฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่นเซนเตอร์ ขอนแก่น โดยมีประเด็นหลักคือ งานวิจัยเพื่อสุขภาพ การพึ่งตนเองของชุมชนและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีการคัดเลือกผลงานวิจัยในเครือข่ายทั้ง 15 แห่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมแสดงผลงานต่อไป ... [30/11/2012]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: /
1076 people like this