6615
สาขาวิชาพืชไร่จัดพาบุคลากรสาขาพืชไร่ ทัศนศึกษาดูงานเพื่อเปิดโลกทัศน์ในต่างประเทศ

ia

  • ทางสาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อเปิดโลกทัศน์ในต่างประเทศ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถาบัน สร้างวิสัยทัศน์ที่ก้างไกล อีกทั้งเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวสู่ความเป็นสากล ตลอดจนการนำวิทยาการหรือนวัตกรรมใหม่จากการไปทัศนศึกษาดูงานมาปรับใช้กับงานการเรียนการสอน งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ณ Guang xi normal University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน 2557 ... [18/06/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
659 people like this