4885
งานคลังและพัสดุคณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Ag-Budget

ia

  • เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 งานคลังและพัสดุคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Ag-Budget ในการควบคุมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม วิทยากรโดย นางสาวนงนุช ฤทธิศร นางชุติพร ชมพูสว่าง นางนวรัตน์ อุทธา และ นางสาวอุไรวรรณ สวัสดิ์วอ โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางด้านการเงินที่มีหน้าที่ควบคุมงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามงบประมาณที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ผู้รับผิดชอบในกาควบคุมงบประมาณแต่ละหน่วยงานเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 15 คน ณ ห้องประชุม 4 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 09.00 – 16.30 น. ... [20/06/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
461 people like this