8434
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และคณาจารย์ร่วมกันประชุมหารือสรุปโครงการ KKU Agro-Park (โครงการอุทยานการเรียนรู้ทางการเกษตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ia

  • วันที่ 20 มิถุนายน 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ดร.จิราวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน รศ.ดร.สมพงษ์ ดุลยจินดาชบาพร หัวหน้าภาควิชาประมง รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ดร.วิไลลักษณ์ ชินะจิตร,ภาควิชาพืชสวน ผศ.ดร.ปรเมศ บรรเทิง,ภาควิชาสาขาพืชไร่ ดร.มงคล ต๊ะอุ่น ได้ร่วมกันประชุมหารือสรุปโครงการ KKU Agro-Park (โครงการอุทยานการเรียนรู้ทางการเกษตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น) เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหมวดของคณะเกษตรศาสตร์ ให้มีส่วนของพื้นที่อุทยานการเรียนรู้ทางการเกษตร (Agro-Park) โดยวัตถุประสงค์ได้แก่ 1) การเป็นศูนย์เรียนรู้ (Learning Center) ทางการเกษตรในรูปแบบพื้นที่มีชีวิต (Living Area) และเป็นจุดแสดงรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆทางการเกษตร เช่น โครงการ Aquaponics จุดแสดงสายพันธุ์พืช สายพันธุ์สัตว์ ที่เกิดจากผลงานวิจัย รวมถึงนวัตกรรมให้กับโครงการสำคัญของมหาวิทยาลัย เช่น บ่อหมักแก๊สชีวภาพเพื่อผลิตไฟฟ้า โครงการอุทยานพลังงาน (Energy Park) เป็นต้น 2) ภายในอุทยานการเรียนรู้ทางการเกษตรประกอบด้วยจุดเรียนรู้หลายจุด ที่เน้นการเป็นต้นแบบในการสร้างอาชีพ เช่น สวนเกษตรแก้จนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม การผลิตไส้เดือนหรือปุ๋ยหมัก การผลิตข้าวอินทรีย์โดยการจัดการแบบประณีต (Precision Agriculture) การใช้ชีวะวิธีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช และให้บริการ Agro products เช่น ปุ๋ย พันธุ์ และผลิตผลทางการเกษตรปลอดภัยแก่ผู้สนใจตามจุดเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง การมีสวนพฤกษศาสตร์เพื่อผู้พิการทางสายตา (Garden for the blind) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พิการทางสายตาได้เรียนรู้ทางการเกษตรในรูปของพืชพรรณที่ชื่นชมผ่านทางการสัมผัส และการดมกลิ่น เป็นต้น 3) ผลักดันการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยการจัดตั้ง Healthy Food Pavilion โดยเน้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบที่เกิดจากการพัฒนางานวิจัย กระบวนการผลิต การออกแบบ โดยการร่วมมือของนักวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นจุดทดสอบโมเดลทางธุรกิจ (Business model) การสร้างแบรนด์ การวางแผนการตลาด จุดวางผลิตภัณฑ์นำร่อง (pilot products) ให้กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมีการบริหารจัดการในรูปของการจัดสรรผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับนักวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 4) เป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจ (Recreation Area) และพื้นที่สีเขียว (green area) ให้ให้กับประชากรมหาวิทยาลัย บุคคลทั่วไป และแขกต่างถิ่นที่มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยและจังหวัดขอนแก่น ... [20/06/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: /
885 people like this