8695
คณบดีนิเทศงานสหกิจศึกษาภายใต้ความร่วมมือกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ia

 • เมื่อวันที่ 14-17 มิถุนายน 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวประทุมพร คำภาสุขเจ้าหน้าที่หน่วยสหกิจศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เดินทางไปยังเกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อนิเทศงานสหกิจศึกษา ภายใต้โครงการ "สหกิจเกษตรศาสตร์อาเซียน" ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสัตวศาสตร์ จำนวน 5 คนกับทางบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ โดยมีคุณสานิตย์ ยืนนาน รองประธานกรรมการฯ ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 17 ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

  ทางบริษัทให้ความสำคัญกับระบบสหกิจอาเซียน นอกจากนักศึกษาจะได้รับความรู้ที่ทางบริษัทได้จัดการให้ ทั้งด้านการผลิตปศุสัตว์ การตลาด การจัดการอาหารสัตว์ การส่งเสริมการเลี้ยงในกลุ่มเกษตรกร แล้วนักศึกษายังได้รับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ การเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวบาหลี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตที่แท้จริงในกลุ่มประชาคมอาเซียนด้วยกัน ซึ่ง ณ วันที่ได้นิเทศนั้น นักศึกษากำลังฝึกงานกับฟาร์มเกษตรกร ซึ่งมี Mr.Igusti Moning เจ้าของฟาร์มผลิตสัตว์ปีก ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง พร้อมนี้ต้องขอบคุณ Mr.Nug-ra Dhammayada ผู้จัดการฝ่ายผลิตของเครือบริษัทโภคภัณฑ์ที่ช่วยประสานงาน

  ในการนี้คุณสานิตย์ยังให้การต้อนรับทีมคณบดีโดยเป็นผู้นำทางทัศนศึกษาในพื้นที่ต่างๆของเกาะบาหลี และเยี่ยมชมพื้นที่ทางการเกษตร เขตมรดกโลก พื้นที่วนเกษตร และ agro-ecotourism และจุดอื่นๆอีกมากมาย และมีการพูดคุยกันถึงความร่วมมืออื่นๆ ทั้งทางวิชาการ และการพัฒนานักศึกษาให้มีประสบการณ์ในต่างประเทศให้มากขึ้ย ในรูปของการสร้าง "เครือข่ายสหกิจเกษตรศาสตร์อาเซียน" โดยใช้ศิษย์เก่าที่อยู่ในประเทศต่างๆเป็นผู้เชื่อมประสานงานให้กับทางคณะเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [23/06/2014]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: คณบดี /
898 people like this