4358
ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมตอบแบบวัดความสุขออนไลน์

ia

  • ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมตอบแบบวัดความสุขออนไลน์ HAPPINOMETER ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ มีบุคลากรกรอกข้อมูลเพียง 26 คน จากบุคลากรทั้งหมด 358 คน คิดเป็น 7.3% เท่านั้น จึงขอเชิญชวนทุกท่านกรอบข้อมูล ออนไลน์ โดยทางมหาวิทยาลัยได้ส่ง Link ให้ทุกท่านผ่าน E-mail (kku mail) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ขยายเวลาถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2557 จึงขอความร่วมมือทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ... [19/06/2014]

    ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมตอบแบบวัดความสุขออนไลน์ HAPPINOMETER ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ มีบุคลากรกรอกข้อมูลเพียง 26 คน จากบุคลากรทั้งหมด 358 คน คิดเป็น 7.3% เท่านั้น จึงขอเชิญชวนทุกท่านกรอบข้อมูล ออนไลน์ โดยทางมหาวิทยาลัยได้ส่ง Link ให้ทุกท่านผ่าน E-mail (kku mail) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ขยายเวลาถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2557 จึงขอความร่วมมือทุกท่านมา ณ โอกาสนี้


    ia

  • Reported/Photo by: /
342 people like this