6080
คณบดี และคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ร่วมแจกปลาสำหรับเป็นต้นพันธุ์ให้เกษตรกรรอบสถานีร้อยเอ็ด

ia

  • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว อาจารย์ภาควิชาประมง และ ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าสถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมร้อยเอ็ด ได้ร่วมมอบพันธุ์ปลานิล และปลาตะเพียน กว่า 130,000 ตัว ให้กับเกษตรกรรอบสถานีฯ เพื่อเป็นต้นพันธุ์สำหรับนำไปเลี้ยง เพื่อจำหน่ายและบริโภคในชุมชนภายใต้โครงการบริการชุมชนตามยุทธศาสตร์ชุมชนของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณบดีคณะเกษตรศาสตร์กล่าวว่า "มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คณะเกษตรศาสตร์ได้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และความเป็นอยู่ของเกษตรกรรอบสถานีร้อยเอ็ด และคาดหวังว่าในอนาคตจะมีการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนในด้านอื่นๆต่อไป" และในการนี้ยังมีนายก อบต.โพธิ์สัย และผู้แทนจากกองพลทหารราบที่ 6 ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบพันธุ์ปลาด้วย ... [03/07/2014]
    ia .ia2 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะเกษตรศาสตร์ / วิมลรัตน์
637 people like this