6851
อีกมิติของการคืนความสุขให้กับประชาชน

ia

  • รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา (คณบดีคณะเกษตรศาสตร์) พร้อมคณาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ได้เข้าหารือถึงความร่วมมือทางเกษตรกรรมกับเสนาธิการกองพลทหารราบที่ 6 (พันเอกธัวัชชัย แจ้งประจักษ์) เพื่อหาแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพ และพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร ให้กับเกษตรกรรอบสถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมร้อยเอ็ด ซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการคืนความสุขให้กับเกษตร ในการนี้ได้ข้อตกลงเบื้องต้นคือ จะมีการพัฒนาพื้นที่ทั้งของสถานีฯและพื้นที่ของกองพลทหารราบที่ 6 เป็นศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร ทั้งเป็นแหล่งสาธิต และการฝึกอบรม รวมทั้งมีการกำหนดพื้นที่และเกษตรกรรอบสถานีฯเป็นเป้าหมายในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรอย่างยั่งยืน เช่น อาชีพการเลี้ยงโค เลี้ยงไก่พื้นเมือง การเลี้ยงปลา การปลูกข้าวและมันสำปะหลัง เป็นต้น ... [03/07/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะเกษตรศาสตร์ / วิมลรัตน์
512 people like this