7411
สุดเจ๋ง...งานวิจัยของไทยก้าวไกลสู่การนำไปใช้ได้จริง

ia

  • จุดเริ่มต้นจากงานวิจัยด้านไก่พื้นเมืองไทยประดู่หางดำของศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์ (ไก่พื้นเมือง) ซึ่งนำโดย รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ผู้อำนวยการศูนย์ฯพร้อมคณะนักวิจัย ซึ่งได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการจากการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา ปัจจุบันได้ส่งเสริมให้เกษตรกรได้นำไปเลี้ยงโดยใช้หลักวิชาการ และมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยปรากฏชัดว่าเกษตรกรรอบสถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมร้อยเอ็ดสามารถเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำแบบกึ่งอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืน สามารถดำเนินกิจการด้วยตนเองและยังสามารถขยายไปสู่เกษตรกรกลุ่มอื่นๆรอบสถานีฯอย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็นความสำเร็จของนักวิจัยไทยที่มุ่งหวังให้การดำเนินการวิจัยโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์สามารถนำไปใช้ได้จริง และเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร และสังคมอย่างยิ่ง ... [04/07/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะเกษตรศาสตร์ / วุฒิไกร
704 people like this