7985
รุดหน้า มข.ผุด Pilot farm เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านไก่บ้านไทย และไก่เนื้อไทย

ia

  • รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ หารือร่วมกับ รศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ผู้อำนวยการ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกี่ยวกับการวางแผนเรื่องการจัดทำ pilot farm เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านไก่บ้านไทย และไก่เนื้อไทย ซึ่งจะเป็นการร่วมทุนระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัทตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด จากการหารือครั้งนี้มีความก้าวหน้าไปกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ และนำไปสู่การจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันต่อไป ... [08/07/2014]
    ia .ia2

  • Reported/Photo by: วรนุช มรรควัลย์ /
680 people like this