5450
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการวิเคราะห์ระบบเกษตร

ia

  • เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาเกษตรเชิงระบบ จัดโครงการฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการวิเคราะห์ระบบเกษตร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรเมศ บรรเทิง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม วิทยากรโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์ บรรยายเรื่อง ความก้าวหน้าเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-informatics) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัศมี สุวรรณวีระกำธร บรรยายเรื่อง ระบบพิกัดและการอ่านแผนที่ภูมิประเทศ และ หลักการพื้นฐาน GPS และการใช้เครื่อง GPS โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประโยชน์การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการวิเคราะห์ระบบเกษตร และ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการวิเคราะห์ระบบเกษตร ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 09.00 – 16.30 น. ... [15/07/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
579 people like this