8117
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ ตัวแทนจาก Tokyo Gakugei University ประเทศญี่ปุ่น

ia

  • เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และตัวแทนจาก Tokyo Gakugei University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 4 ท่าน นำโดยรองอธิการบดี Prof.Tadashi HASEKAWA เข้าศึกษาดูงาน การปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์ เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา ณ แปลงเกษตรสาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 09.00 – 10.30 น. ... [15/07/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
853 people like this