5856
เกษตรศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ร่วมมือกันโครงการเสริมสร้างผู้นำนักศึกษายุคใหม่สู่สันติวัฒนธรรม

ia

  • ในระหว่างวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2557 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ และฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมมือกันโครงการเสริมสร้างผู้นำนักศึกษายุคใหม่สู่สันติวัฒนธรรม ณ โรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล โดยการนำของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา พงษ์ดนตรี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกาาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำนักศึกษาทั้งสองคณะ จำนวน 40 คน เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำนักศึกษาในด้านความเป็นผู้นำอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อเพิ่มความสามารถของผู้นำนักศึกษาในด้านการเป็นผู้นำสันติวิธีเพื่อเพิ่มความสามารถในการรวมกลุ่มนักศึกษาในทางสร้างสรรค์ความสามัคคีในหมู่คณะรวมทั้งเพื่อเพิ่มเครือข่ายผู้นำนักศึกษา ระหว่าง ต่างคณะ ในรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเชิญ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.วันชัย วัฒนศัพท์ เป็นวิทยากรร่วมกับทีมงานในการบรรยาย และจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การแก้ปัญหาความขัดแย้งและการเจรจาไกล่เกลี่ย” ... [16/07/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ /
701 people like this