6363
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายผู้สอน เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21

ia

  • เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายผู้สอน “เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนชัย ดวงจินดา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา : เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21” วิทยากรโดยคุณคำม้วน จันทร์มนตรี ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการสถานีวิจัยและพัฒนา บริษัท ซินเจนทาซีสส์ ขอนแก่น บรรยายในหัวข้อ มุมมองของผู้ใช้บัณฑิตสู่การทำงานระดับโลก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ รักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายในหัวข้อ เทคนิคการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 และแนวการประเมิน โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์มีทักษะการสอนและเทคนิคใหม่ๆ ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ และเพื่อกระตุ้นให้อาจารย์มีจิตวิญญาณของความเป็นครูที่เอาใจใส่ในการพัฒนานักศึกษา และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อลูกศิษย์ ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 09.00 – 16.30 น. ... [21/07/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
549 people like this