7665
คณะเกษตรศาสตร์ มข. นำบุคลากรสายผู้สอนศึกษาดูงานนอกสถานที่พร้อมสัมมนาเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับภาคเอกชน

ia

 • เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายผู้สอน “โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่พร้อมสัมมนาเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับภาคเอกชน” โดยเดินทางไปยังฟาร์มโคนมโชคชัย เพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดการเกษตรในลักษณะฟาร์มขนาดใหญ่ การจัดการเกษตรเชิงท่องเที่ยวและอนุรักษ์ และได้รับเกียรติจาก ดร.โชค บุลกุล ร่วมเสวนากับคณาจารย์เรื่อง มุมมองการศึกษาและการจัดการการเรียนการสอนในยุคศตวรรณที่ 21 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์เป็นอย่างมากในการร่วมให้ความคิดเห็นและเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอย่างดียิ่ง

  นอกจากนี้ยังมีการสัมนากลุ่มย่อยเพื่อจัดทำโครงการ นำร่องการจัดการเรียนการสอนในยุคศตวรรณที่ 21 และมีการนำเสนอแก่ที่ประชุม โดยแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) โครงการ Flipped Classroom, 2) โครงการ Social Network Classroom, 3) โครงการ Problem Based Learning Classroom, และ 4) โครงการ Game-Based Classroom ซึ่งหลังจากที่คณะฯ อนุมัติโครงการแล้ว คณาจารย์ในแต่ละกลุ่มจะได้เริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2557 ตามปฏิทินอาเซียนต่อไป

  โครงการสัมมนาครั้งนี้ เป็นอีกโครงการหนึ่งที่จัดการเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์อย่างบูรณาการ โด้แก่ 1) การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมียุทธศาสตร์ (Strategic HRM) เพื่อเน้นให้คณาจารย์ได้ตระหนักด้านการเป็นบุคลากรสายผู้สอน 2) การสร้างแรงบันดาลใจให้ทำงานอย่างมีความสุขในองค์กร (Happy Workplace), 3) การทำกิจกรรมสำคัญภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับบริษัมฟาร์มโคนมโชคชัย, และ 4) เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลกรได้มีโอกาสสื่อสารกับผู้บริหารอย่างใกล้ชิดสร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีความสามัคคี สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร (Core Value) ของคณะเกษตรศาสตร์ ... [22/07/2014]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: คณบดี / คณบดี
750 people like this