7756
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Q อาสา มุ่งสู่การพัฒนา Smart Farmer

ia

  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Q อาสา มุ่งสู่การพัฒนา Smart Farmer เพื่อให้เกษตรกรและผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และขั้นตอนการจัดการระบบการผลิตที่ดีในการผลิตพืชอาหารปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค เป็นการสร้างเครือข่าย Q อาสา และสามารถถ่ายทอดความรู้การผลิตพืชอาหารปลอดภัยแก่ผู้อื่นได้ โดยจัดอบรมจำนวน 2 รุ่น เป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง สำหรับส่งออกของจังหวัดศรีสะเกษ และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดภัย อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2557 ณ อำเภอราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ และวันที่ 3-5 มิถุนายน 2557 ณ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้ารับการอบรมรุ่นละ 50 คน โดยทีมวิทยากรจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน ดร.เกษสุดา เดชภิมล รศ.ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล ผศ.ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ ผศ.ดร.อุบล ตังควานิช ดร.ชุตินันท์ ชูสาย คุณดวงสมร ตุลาพิทักษ์ คุณฐิติพร พิทยาวุธวินิจ คุณรัติกาล ยุทธศิลป์ คุณศรีนวล คณานิตย์ คุณพรพิศ ชูสอน และคุณพัทรภรณ์ ตอพล และวิทยากรจาก มกอช. ได้แก่ คุณจิรนันท์ วาสุเทพรังสรรค์ และคุณญาณิน-สิริ ถิ่นนคร ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และได้รับความร่วมมือในการจัดอบรมเป็นอย่างดีจากสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ... [22/07/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: ศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรกรรม / ศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรกรรม
748 people like this