5358
ประชุมเสวนา “ไก่พื้นเมืองพร้อมใช้ : ความหวังใหม่ของเกษตรกรและปศุสัตว์ไทย” ณ ห้องประชุม MR225 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ia

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาและแถลงข่าว “ไก่พื้นเมืองพร้อมใช้ไปเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557” และเพื่อเป็นการตอกย้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการ ดังนั้น ฝ่ายเกษตร สกว.จึงจัดให้มีการประชุมเสวนาเรื่อง “ไก่พื้นเมืองพร้อมใช้ : ความหวังใหม่ของเกษตรกรและปศุสัตว์ไทย” อีกครั้งในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม MR225 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์ของงาน 1) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ ถึงความพร้อมของไก่พื้นเมือง ณ ปัจจุบันที่จะนำไปสู่การประกอบอาชีพทุกระดับ 2) เพื่อสื่อสารให้เกษตรกรผละผู้ประกอบการ นักวิจัย และหอการค้า รับทราบเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาอย่างยาวนานของไก่พื้นเมืองที่ผ่านมา 3) เพื่อเปิดรับฟังข้อคิดเห็นจากภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ทุกระดับ ในการที่จะเข้ามาทำงานร่วมกัน การเสวนาครั้งนี้จะเป็นการเสวนาโต๊ะกลม ซึ่งผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เสวนาในหัวข้อ “พันธุ์และความแข็งแกร่งทางวิชาการ” คุณกณพ สุจิฆะระ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด หัวข้อ “โอกาสไก่ไทยในต่างประเทศ” คุณอนันต์ สินมานนท์ รองประธานฝ่ายบริหารกิจกรรมเพื่อสังคมและประสานงานภาครัฐ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา หัวข้อ “ครัวโคราช...ไก่โคราช” และรศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หัวข้อ “รูปแบบตอบสนองอาชีพของชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียง” ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.อรมรัตน์ โมฬี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การเสวนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านไก่พื้นเมืองเข้าร่วมฟัง อาธิ ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รศ.กนก ผลารักษ์ รศ.ดร.เกรียงไกร โชประการ และรศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ การจัดการเสวนาในครั้งนี้ทำให้เกิดการรับรู้ต่อสาธารณะเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาอย่างยาวนานของไก่พื้นเมืองที่ผ่านมา ความพร้อมของไก่พื้นเมือง ณ ปัจจุบันที่จะนำไปสู่การประกอบอาชีพทุกระดับ และได้ข้อคิดเห็นจากสาธารณะในประเด็น ทิศทางและเป้าหมาย ของการวิจัยและพัฒนาไก่พื้นเมืองในอนาคต เพื่อนำมากำหนดเป็นวิสัยทัศน์ และพันธกิจในการวิจัยและพัฒนาไก่พื้นเมืองต่อไป ... [18/07/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: /
496 people like this