4186
รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผอ.ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ เป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ ในหัวข้อ “The Sustainable Production System for Food Security” ณ ห้องประชุมภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์

ia

  • ตามที่ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร ระยะสั้นนานาชาติ ในหัวข้อ “The Sustainable Production System for Food Security” ในวันที่ 20-26 กรกฎาคม 2557 ให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากกรมปศุสัตว์ และ NAFRI ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 12 ราย ซึ่งรศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตรระยะสั้นนานาชาติ ในหัวข้อ“Sustainable Poultry Production System : Local breed for Food Security” เวลา 14.45-16.00 น. ณ ห้องประชุมสัตวศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น การบรรยายในครั้งนี้มีจุดประสงค์ให้ทราบถึงระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกแบบยั่งยืน และสัตว์พื้นเมืองเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร ซึ่งผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความสนใจในระบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองให้ยั่งยืนเป็นอย่างมาก และมีความต้องการอยากได้ไก่พันธุ์เมืองไปเผยแพร่หรือส่งเสริมในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารแก่ประชากรในประเทศต่อไป ... [22/07/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
333 people like this