8654
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

ia

  • เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กาฬสินธุ์พิทยาสรรค์ อนุกูลนารี ชุมแพศึกษา ขอนแก่นวิทยายน และกัลยาณวัตร จำนวน 37 คน โดยมีอาจารย์เนียรนภา อรรถวิลัย จากโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรค์ อาจารย์จิรวดี กองกะมุด และ อาจารย์เล็กสรรค์ สุวรรณสุข จากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เป็นผู้ดูแลนักเรียนในโครงการ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) และหมวดพืชผัก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์ และ นายเชาวลิต สีลาดเลา เป็นวิทยากรให้ความรู้ และนำชมการปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลาในแบบต่างๆ ... [24/07/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
761 people like this