9639
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รู้จักโรคพืชและการควบคุมโรคโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ที่ดีสำหรับการเกษตรปลอดภัย

ia

  • เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รู้จักโรคพืชและการควบคุมโรคโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ที่ดีสำหรับการเกษตรปลอดภัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม วิทยากรภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรัตน์ ธรรมเบญจพล ดร.สุวิตา แสไพศาล คุณรัติกาล ยุทธศิลป์ และทีมงาน โดยการฝึกการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ที่จำเป็นและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรคพืช รู้จักเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่สามารถทดแทนการใช้สารเคมีกำจัดโรคพืชและวิธีการใช้ที่ถูกต้อง ณ ห้อง 7013 อาคารเรียนรวม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [25/07/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
932 people like this