8082
คณะเกษตรฯ มข. รับทุนวิจัย พัฒนาเครือข่ายระดับภูมิภาค ฝรั่งเศสให้ 4 ปี

ia

  • อาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายระดับภูมิภาคทางด้าน JOINT PROJECT IN PARTNERSHIP: LMI LUSES (Dynamic of Land Use changes and Soil Ecosystem Services)โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง ผู้ประสานงานการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายภูมิภาคของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ อาจารย์ ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร ได้เข้าร่วมประชุมเริ่มโครงการการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายภูมิภาคทางด้าน JOINT PROJECT IN PARTNERSHIP: LMI LUSES (Dynamic of Land Use changes and Soil Ecosystem Services) มี 9 สถาบันจาก 4 ประเทศเข้าร่วม จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2555 ณ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง ผู้ประสานงานการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายภูมิภาคของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและได้รับการเสนอชื่อให้เป็น General Secretary ของคณะกรรมการบริหารโครงการร่วมมือนานาชาติ (Steering Committee) โดยได้บรรยายแนะนำมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภูมิภาค เรื่อง“การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่มีผลต่อระบบนิเวศ” โดยในโครงการร่วมมือระดับภูมิภาคนี้จะมีการทำวิจัยร่วม การฝึกอบรมนานาชาติ การสร้างห้องปฏิบัติการวิจัยที่ได้มาตรฐานสากลร่วมของภูมิภาค ตลอดจนร่วมกันพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ พร้อมกันนี้ อ.ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ได้เข้าร่วมประชุมแนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ด้าน Water Cycle and Erosion และ อ.ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ ได้เข้าร่วมประชุมแนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ด้าน Nutrient Cycling ภายใต้โครงการกลุ่มวิจัยยางพารา สำหรับ 9 สถาบันใน 4 ประเทศ ที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 1) ประเทศไทย มี 3 สถาบัน คือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี 3 สถาบัน คือ Agricultural Land Research Center, National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) และ Faculty of Agriculture of the National University of Laos 3) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มี 2 สถาบัน คือ Vietnam Academic for Agriculture Science และ Vietnam Academic of Science and Technology และ 4)ประเทศฝรั่งเศส อีก 1 สถาบัน คือ Institute of Research for Development (IRD) ซึ่งโครงการการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายภูมิภาคทางด้าน JOINT PROJECT IN PARTNERSHIP: LMI LUSES ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระดับภูมิภาคดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากรัฐบาลประเทศฝรั่งเศส ในช่วงแรก ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2558 เป็นระยะเวลา 4 ปี ... [22/10/2012]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: /
1021 people like this