8715
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยด้านอ้อย ประจำปี 2557

ia

  • เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยด้านอ้อย ประจำปี 2557 ระยะที่ 1 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม วิทยากรโดย ศาตราจารย์ ดร.อารันต์ พัฒโนทัย บรรยายเรื่อง การมุ่งสู่การเป็นนักวิจัยด้านอ้อยอย่างมืออาชีพ และ การวิเคราะห์ปัญหาและการกำหนดโจทย์วิจัย ในภาคเช้า และในภาคบ่ายจะเป็นการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมพร้อมวิทยากรประจำกลุ่ม เพื่อวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อนำเสนอและอภิปรายการวิเคราะห์ปัญหาของแต่ละกลุ่ม ในช่วงเย็น โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยด้านอ้อย และยกระดับคุณภาพของงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน ซึ่งการอบรมในระยะที่ 1 นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรกรรม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [28/07/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
632 people like this