5352
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2556

ia

  • เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์, รศ.ประภัสสร ประเสริฐวิทยา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน, รศ.ดร.นุชรีย์ ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี, ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน , ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา,นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการฯ, รศ.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์, รศ.ดร.ชัยชาญ วงศ์สามัญ หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมการเกษตร, รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร, ศ.นพ.บวรศิลป์ ชวนชื่น ผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปี 2556โดยคณะกรรมการประกอบด้วย รศ.ดร.เดชพล ปรีชากุล ประธานกรรมการการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน, ผศ.ดร.ธนพรรณ ธานี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน, ผศ.ดร.ธเนศ วัฒนกูล กรรมการการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน, นางสาววรลักษณ์ ศรีอนันต์ ผู้ประสานงาน พร้อมด้วยตัวแทนผู้เกี่ยวข้อง
    โดยในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปี 2556 นี้ ทางคณะเกษตรศาสตร์ได้กล่าวนำเสนอผลงานต่างๆ ที่ได้จัดทำไปในปี 2556 ,ผลงานที่ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาขึ้นจากในปีก่อนๆ รวมถึงผลงานที่กำลังจัดทำและผลงานที่กำลังวางแผนทำในอนาคต เพื่อให้คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เป็นคณะเกษตรศาสตร์อันดับต้นๆของภูมิภาคอาเซียน ในการตรวจประเมินมีการตอบปัญหาข้อซักถามต่างๆเพื่อคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับคณะเกษตรศาสตร์ในด้านต่างๆ รวมถึงมีข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการได้เสนอแนะเพื่อให้ได้ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อๆไป
    ... [28/07/2014]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
392 people like this