6976
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ร่วมเป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน

ia

 • เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์, รศ.ประภัสสร ประเสริฐวิทยา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน, ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน , ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้การเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม(ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน) โดยในงานได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, ดร.มีชัย วีระไวทยะ ประธานมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ, รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น, รศ.ดร.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์, ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ , ผศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ครอบครัวผู้ป่วย และสื่อมวลชนร่วมเป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จนนี้ด้วย
  โดยศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จนนั้นเป็นศูนย์แบบอย่างให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจทำเกษตรที่ใช้พื้นที่น้อยแต่ให้ผลผลิตมากและทำรายได้สูง โดยในพื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน ของศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จนประกอบด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆ, การทำมะนาวนอกฤดู, การทำเห็ด ATM ,การเลี้ยงไก่พื้นเมือง ,การเลี้ยงจิ้งหรีด, การเลี้ยงปลา, การเลี้ยงกบ เป็นต้น ในงานเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จนในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนช่องต่างๆ เกษตรกร นักเรียน และผู้ที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากอีกด้วย
  ... [30/07/2014]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: /
550 people like this