8296
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการ ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม (ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน)

ia

  • เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 ณ อุทยานเทคโนโลยีทางการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 08.30 – 10.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม (ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน)” ระหว่าง “มูลนิธีมีชัย วีระไวทยะ” โดย ดร.มีชัยวีระ ไวทยะ ประธานมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ “มูลนิธิตะวันฉาย” โดยศาสตราจารย์นายแพทย์บวรศิลป์ เชาว์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้า “คณะแพทยศาสตร์” โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ “คณะเกษตรศาสตร์” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากท่านประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีและกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นพยานในพิธีลงนาม โดยที่ “มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ” “มูลนิธิตะวันฉาย” “คณะแพทยศาสตร์” และ “คณะเกษตรศาสตร์” เห็นชอบร่วมมือกันในการจัดทำโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม (ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน)” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาสุขภาวะและคุณภาพชีวิตแก่ครอบครัวผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้า นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงภาคส่วนสังคม และผู้ที่สนใจทั่วไป 2) เพื่อเป็นศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพทางการเกษตร เพื่อสร้างความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นและเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน 3) เพื่อสร้างความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ด้านการเสริมทักษะอาชีพ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์กับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และองค์กรพัฒนาเอกชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงภาคส่วนสังคมที่ให้การสนับสนุนด้านแหล่งทุนและการทำประโยชน์เพื่อสังคม 4) เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เครือข่ายความร่วมมือ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืนทั้งในด้านการบริหารจัดการโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและการบริหารจัดการงบประมาณ โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม (ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน)” ระหว่าง “มูลนิธีมีชัย วีระไวทยะ” “มูลนิธิตะวันฉาย” “คณะแพทยศาสตร์” และ “คณะเกษตรศาสตร์” มีกำหนดระยะเวลาของความร่วมมือคราวละ 2 ปี ... [31/07/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
726 people like this