8069
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมกับสมาคมพืชสวนแห่งชาติ จัดการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 13

ia

  • เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์จังหวัดขอนแก่น สาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสมาคมพืชสวนแห่งชาติ จัดการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง นวัตกรรมพืชสวน เพื่อชีวิตที่ยืนยาวอย่างเป็นสุข โดยศาสตราจารย์นายแพทย์วีระชัย โควสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ คุณอนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รองศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต ผู้อำนวยการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย คณาจารย์จากสาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 13 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์จังหวัดขอนแก่น โดยจะจัดให้มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การแสดงผลงานการวิจัยและการพัฒนาของภาคเอกชน การนำเสนอผลงานการวิจัยของนักวิชาการพืชสวนและสาขาที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างนักวิจัยรุ่นใหม่กับนักวิจัยอาวุโส แหล่งทุนและผู้ใช้ผลงานวิจัย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นนักวิชาการจากกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร สถาบันการศึกษาต่างๆ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เกษตรกร ผู้ประกอบการทางด้านพืชสวนและสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 250 คน ... [31/07/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
642 people like this