7538
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Southwest University ประเทศจีน ศึกษาดูงาน ณ สถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมร้อยเอ็ด

ia

  • เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าสถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมร้อยเอ็ด และ สพ.ญ.ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Southwest University ประเทศจีน จำนวน 2 คน ศึกษาดูงานการจัดการฟาร์มโคนม ณ สถาน๊ฯ และพาลงพื้นที่รอบสถานีฯ เพื่อดูโครงการโคตัวผู้ขุน ที่ได้รับการสนับสนุนเงินวิจัยจาก สกว. ภายใต้ความรับผิดชอบของ สถานีฯ ทั้งนี้นักศึกษาแสดงความเห็นต่อการดูงานครั้งนี้ว่า การมีฟาร์มมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยเฉพาะฟาร์มโคนม ทั้งนี้จากคำบอกเล่าของนักศึกษาจีนพบว่า ทางมหาวิทยาลัย Southwest ไม่มีฟาร์มโคนมในมหาวิทยาลัยเหมือนกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [06/08/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
794 people like this