6212
คณะเกษตรฯ มข.รับนักวิจัย IRD เยี่ยมชมงานวิจัยยางพาราและพิพิธภัณฑ์แมลง

ia

  • ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ อ.ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชไร่ อ.ดร.อนันต์ วงเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคพืช และดร.ชุตินันท์ ชูสาย นักวิชาการเกษตร ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ Dr.Michel Grimaldi หัวหน้านักวิจัยด้าน Biogeochemistry and Ecology of Continental Environments Dr. Henri Robain และ Dr. Jean-Pierre Montoroi จากสถาบันวิจัย Institute of Research for Development (IRD) ประเทศฝรั่งเศส เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินการงานวิจัยทางด้านยางพารา จังหวัดขอนแก่น และห้องปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์แมลง และห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 การเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินการงานวิจัยของนักวิจัยจากIRDในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางด้านงานวิจัยด้านยางพารา จังหวัดขอนแก่น ระหว่างคณาจารย์ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับนักวิจัยจากสถาบันวิจัย Institute of Research for Development (IRD) ประเทศฝรั่งเศส เพื่อติดตามและแสดงผลความก้าวหน้าของงานวิจัยที่ได้ดำเนินการร่วมกัน ... [19/10/2012]
    ia .ia2 .ia3

  • Reported/Photo by: /
823 people like this