5312
สัตวศาสตร์จัดกิจกรรม Senior Countdown

ia

  • เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 สิงหาคม 2557 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิเทศและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Senior Countdown: 126 วัน ในรั้วมอดินแดง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาสัตวศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย ได้พบปะและฟังข้อคิดจากคณาจารย์ของภาควิชาฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในช่วงระยะเวลาที่เหลือในการศึกษา ก่อนที่จะออกสู่ตลาดงานในอนาคตต่อไป โดยในกิจกรรมนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมจำนวน 85 คน และมีบุคคลากรภาควิชาฯ เข้าร่วมกว่า 10 ท่าน ... [14/08/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิเทศและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ /
652 people like this