6589
โครงการสัมมนาส่งเสริมคุณภาพนักศึกษาสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 14

ia

  • เมื่อวันที่ 4-8 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ภาควิชาสัตวศาสตร์ โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิเทศและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดโครงการ “สัมมนาส่งเสริมคุณภาพนักศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 14” ขึ้น ณ ห้องสัมมนาภาควิชาสัตวศาสตร์และสถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรม เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมี รองศาสตราจารย์เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการในปีที่ 14 นี้ พร้อมคณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาฯ เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข อ.ดร.ธีรชัย หายทุกข์ อ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง นางสาวศรีนวล คณานิตย์ นางสาวนริศรา สวยรูป นายสายัณ คันธรินทร์ นายปฐมพงศ์ หล้าคำ นายชานนท์ ทองดี นายวัชรพงษ์ สิงห์โสภาและมีนางสาวกษมา ตั้งมุททาภัทรกุล เป็นผู้รับผิดชอบโครงการในครั้งนี้ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ เป็นภาควิชาที่ก่อตั้งมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น มากว่า 50 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ภาควิชาสัตวศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตทางสาขาสัตวศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่รุ่นที่ 1 จนกระทั่งรุ่นปัจจุบันที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วคือรุ่นที่ 47 มีจำนวนไม่น้อยกว่า 2,500 คน ซึ่งปัจจุบันบัณฑิตจำนวนดังกล่าวได้ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานมีความเจริญก้าวหน้าในระดับผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก มูลเหตุที่สำคัญของความสำเร็จของบัณฑิตเหล่านี้คือ การเป็นคนดี มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบ อดทน ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานเป็นที่ตั้งมาโดยตลอด สิ่งต่างๆเหล่านี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของคณาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์มายาวนานกว่า 50 ปี การจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีที่มาจากตัวนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและให้คำแนะนำแก่นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 (รุ่นที่ 49) ที่เลือกเข้าสาขาวิชาใหม่ โดยจะเน้นหนักถึงความเป็นคนดีมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดีในหมู่คณะและสังคม มีความสามัคคี มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีศีลธรรม จริยธรรมอันดีงาม เคารพกฎกติกาของสังคม รักประชาธิปไตย ใฝ่รู้และมีทัศนคติที่ดี หลีกหนีให้ห่างไกลยาเสพติด การพนัน จากเสียงสะท้อนที่ผ่านมาของนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการพบว่า กลุ่มนักศึกษามีความสัมพันธ์ต่อกันที่ดี ทำให้มีความสนิทสนมกันมากขึ้นจากกิจกรรมกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์ในภาควิชา เพิ่มความเป็นกันเองกับนักศึกษา ทำให้นักศึกษามีความกล้าที่จะพูดคุย ปรึกษาหารือกับคณาจารย์เพิ่มมากขึ้น เมื่อนักศึกษามีปัญหา นักศึกษาสามารถ มีความกล้าที่จะนำปัญหาต่างๆเหล่านั้นมาปรึกษากับคณาจารย์ได้ นอกจากนี้ยังได้รับประสบการณ์ใหม่และความรู้จากโลกภายนอกผ่านการทัศนศึกษาที่โรงคัดไข่ บริษัทเอส เอฟ ขอนแก่น สวนองุ่นเบญจพรและสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียว ซึ่งอยากให้ทางภาควิชาฯ จัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้รุ่นน้องได้รับประโยชน์เช่นเดียวกัน ทั้งหมดจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จตลอดระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมา ... [13/08/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิเทศและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ /
848 people like this