8170
รุดหน้า ประชุมหารือโครงการ Pilot research farm เพื่อพัฒนางานวิจัยไก่เนื้อไทย ครั้งที่ 2

ia

  • เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ รศ.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง และคณะผู้บริหารภาควิชาสัตวศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปแผนการดำเนินงาน โครงการ Pilot research farm เพื่อพัฒนางานวิจัยไก่เนื้อไทย โดย คุณกณพ สุจิฆระ รองกรรมการผู้จัดการบริษัทตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารงานส่วนต่างๆของบริษัทตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด จากการประชุมครั้งนี้ทุกฝ่ายเห็นชอบกับแผนการบริหารโครงการ และเห็นพ้องให้มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันต่อไป โดยกำหนดให้มีการประชุมรับทราบความก้าวหน้าอีกครั้งในเดือนกันยายน 2557 ... [14/08/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: วรนุช มรรควัลย์ / NCAB KKU
685 people like this