11735
คณะเกษตรฯ มข.รับฝึกงาน นักเรียนห้องเรียนพิเศษสายวิทย์ แก่นนครวิทยาลัย

ia

  • เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม 8003 อาคารAG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี แสนจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนา นีระ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร หัวหน้าภาควิชา และนายกัมพล ไทยโส นักวิชาการเกษตร ภาควิชาประมง ให้การต้อนรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น จำนวน 22 คน เพื่อเข้าฝึกงานในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 15 – 26 ตุลาคม 2555 การเข้าฝึกงานในช่วงปิดภาคเรียน ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างแท้จริง ตลอดจนมีความตระหนักในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาประเทศ อีกทั้งสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา เช่น การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น อาจารย์ชูจิต บุตรดี ผู้ประสานงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กล่าวว่า “อยากให้เด็กนักเรียนรู้จักงานวิจัย และงานวิจัยส่วนที่อยากแนะนำเด็กนักเรียนได้รู้จักก็คือ งานวิจัยทางด้านการเกษตรมากกว่า อยากให้มาเรียนรู้ด้านนี้ เพราะว่าประเทศชาติของเรา ก็มีเกษตรเป็นหลักอยู่แล้ว เรามั่นใจมากเพราะว่า คณะเกษตรมีงานวิจัยค่อนข้างเด่นและมาก จึงอยากให้เด็กนักเรียนมาเรียนรู้ตรงนี้ เพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีพ หรือเรียนต่อ ได้เป็นพื้นฐานของงานวิจัยของพวกเขา ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย” อาจารย์ไอรดีน แสนขวา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ได้กล่าวถึง นโยบายของ สพฐ.และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์กับงานวิจัยและมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า “เป็นนโยบายของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ที่มีความมุ่งหวังจะมองเห็นภาพของนักเรียนในเรื่องของการเป็นนักวิทยาศาสตร์ เพราะฉะนั้นในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงการที่จะให้โรงเรียนที่มีความพร้อม จัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านเป็นนักวิจัยเพื่อที่จะผลิตนักวิจัยออกไปสู่ทุกแขนงวิชา เป็นหลักสูตรหนึ่งที่นักเรียนในห้องเรียนพิเศษนี้ มีความจำเป็นที่จะต้องเรียนและมาศึกษาในสถาบันที่มีการวิจัย เป็นการฝึกงาน ซึ่งในจังหวัดขอนแก่น ก็มองเห็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จะให้การสนับสนุนและดูแล โดยได้รับการอนุเคราะห์เป็นอย่างดียิ่ง” โดยการฝึกงานครั้งนี้ นักเรียนได้เลือกเข้าฝึกงานกับสาขาวิชาและภาควิชาต่างๆ คือ สาขาวิชาพืชไร่ สาขาวิชาพืชสวน สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร ภาควิชาสัตวศาสตร์ และภาควิชาประมง ซึ่งทางสาขาวิชาและภาควิชาต่างๆ ได้จัดโปรแกรมการฝึกงานที่เหมาะสม เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจและได้รับประโยชน์สูงสุดจากการฝึกงานครั้งนี้ ... [19/11/2012]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
1675 people like this