7560
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมโครงการจัดทำบัญชีครัวเรือน รุ่นที่ 1

ia

  • เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมโครงการจัดทำบัญชีครัวเรือน รุ่นที่ 1 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เพียรศักดิ์ ภักดี หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรศักดิ์ ภักดี บรรยายเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการทำบัญชีครัวเรือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ พวงชมพู และคณะ บรรยายและฝึกปฏิบัติการจัดทำบัญชีครัวเรือน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร บรรยายเรื่องบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการจัดทำบัญชีครัวเรือน โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำบัญชีครัวเรือนต้นแบบที่มีความสอดคล้องกับบริบทของโครงการฯ และชุมชน เพื่อใช้สำหรับการอบรมและการเผยแพร่ ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [20/08/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
698 people like this