5114
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น”

ia

  • เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น” ซึ่งโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2557 โดยรองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานในพิธีเปิด และรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการปิดการฝึกอบรมและมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร ซึ่งในวันแรกจะเป็นการอบรมและฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิทยากรโดย นางสาวกัญญา วังศรี พยาบาลชำนาญการพิเศษ หัวหน้าหน่วย EMS โรงพยาบาลศรีนครินทร์ บรรยาย เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมในครั้งนี้คือ 1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัย 2) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้และบำรุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ 3) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากอัคคีภัย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้คือ บุคลากรสำนักงานคณบดี บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสายฟาร์มและห้องปฏิบัติการ จำนวน 80 คน ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [25/08/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
451 people like this