6240
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น วันที่สอง

ia

  • เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น” ซึ่งโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2557 ในวันที่สองจะเป็นการอบรมและฝึกปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น วิทยากรโดย นายประธาน สุนทรไชยา หัวหน้างานไฟฟ้า กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายเรื่อง ความปลอดภัยในการใช้กระแสไฟฟ้า นายเกษม ภูธรรมะ หัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายมรกต สุบิน นายเฉลิมเกียรติ ศรีละกูล และทีมงาน บรรยายเรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น อุปกรณ์ดับเพลิง และการลำเลียงและอพยพผู้ประสบภัย ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในภาคบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ณ สนามหญ้าหน้าสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [25/08/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
623 people like this